Slutrapport

Slutrapportering Steg 1 Initiering

1.    Executive summary

Detta projekt tar upp den globala och nationella utmaningen kring egenvård med fokus på trauma och stress för flyktingar och asylsökande samt relaterad vård- och omsorgspersonal.

Projektets initieringsfas har konkret resulterat i ett detaljerat lösningsförslag, en uppdaterad omvärldsbevakning, en behovsanalys för konsortiet (i form av Business Model Canvas och ett utkast till Hälsoekonomimodell) samt en förberedelse för utvärderingsmodell av RCT studie (Randomized Controlled Study).

Ytterligare ett konkret resultat från initieringsfasen är Stressfix, en unik, svenskspråkig integrerad smartphone-applikation för självreglering av stress med hjälp av tappingmetoderna EFT och TTT (Emotional Freedom Techniques samt Tension/Trauma Tapping Technique).

Detta på en teknisk plattform som möjliggör att man senare enkelt och säkert kan utöka med flera stressreducerande metoder på flera språk. Slutligen har Uppdrag Psykisk Hälsa redan tagit in projektets inputmetoder (GO EFT Tapping och TTT) i sin digitala kanal: Verktygsbanken.

Stressfix kommer att utvärderas och utvecklas tillsammans med projektkonsortiet under ett kommande projekt, så snart en ny vård- och/eller omsorgspart har säkrats.

Genom brett och tidigt nyttjande kan Stressfix på ett effektivt sätt underlätta för stressad personal inom vård och omsorg och andra svenskspråkiga att själv reglera stress och starka känslor.

På sikt kommer lösningen konkret att kunna resultera i:

 • Lägre sjukvårdskostnader och kortare väntetider för psykiatrisk vård
 • Ökad livskvalitet och bättre psykisk hälsa för målgruppen
 • Snabbare integration av nyanlända
 • Högre produktivitet och lönsamhet i arbetslivet
 • Förbättrad psykosocial arbetsmiljö
 • Internationellt eftertraktad egenvårdslösning
 • Internationellt eftertraktade implementatörer av integrerade hälsoappar

2.    Identifierat och analyserat lösning med stor potential

Vi har identifierat en lösning som med hjälp av en smartphone-applikation förenklar kostnadseffektiv stressreducering med hjälp av så kallad tapping. Lösningen är kostnadseffektiv eftersom man utnyttjar användarnas egna telefoner, vilket innebär att man utan ytterligare kostnad kan utöka antalet användare. Appen kan användas fristående och förebyggande, både med och utan terapeut. Som komplement till traditionell behandling har appen potential att förbättra och påskynda behandlingsresultat, och därmed minska vård- och omsorgskostnader, sjuk-/aktivitetsersättningar samt kostnader för läkemedel.

Med tillägg av video och/eller telefonkommunikation till tapping-terapeut kan självregleringslösningen utvidgas till en egenvårdslösning eller behandlingslösning med större ekonomisk intäktspotential. I Sverige bedöms detta som ekonomiskt realistiskt först efter det att tapping tagits med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ångest och depression, alternativt i Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

De förväntade effektmålen är lägre sjukvårdskostnader, bättre livskvalitet, psykosocial arbetsmiljö, produktivitet och lönsamhet i arbetslivet samt snabbare integration av nyanlända i samhället. Trots att projektet enbart varit i förstudie-fas finns redan nu en fungerande svensk applikation vilken kan bidra till dessa effekter.

Den årliga svenska direkta besparingspotentialen är 500 MSEK per förkortad ersättningsvecka (sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättningar). Tillkommer minskade läkemedelskostnader. Den europeiska marknaden är 40 gånger större än den svenska.

3.    Plan för hur nya lösningar ska utvecklas och nyttiggöras

 • Strikersoft färdigställer först den svenska prototypen med referensgruppens och målgruppens återkoppling.
 • Peaceful Heart Network marknadsför Stressfix i sina digitala kanaler.
 • Stressfix görs tillgänglig på svenska för Uppdrag Psykisk Hälsa via deras digitala portal Verktygsbanken. (https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/?st=18724)
 • En vård- och/eller omsorgspart säkras till konsortiet, varefter denna planering för steg 2 avslutas med en avgränsad pilotmålgrupp och avgränsad språkkomplettering.
 • Medel för projektsteg 2 säkras
 • Teknisk språkkomplettering görs för forskningsprojekt till Stressfix
 • Kvantitativ, randomiserad kontrollerad forskningsstudie, alternativt en kvalitativ resultatstudie på för vård/omsorgsparten relevant målgrupp (personal alternativt flyktingar/asylsökande i några få utvalda språkgrupper).
 • Stressfix implementeras hos konsortiets vård och omsorgspart (med eller utan samband med forskningsstudien)
 • För att maximera användandet i Sverige bör Stressfix på sikt inkluderas i 1177 Vårdguiden, som är den främsta digitala kanalen för målgrupperna.
 • När multispråksvariant är framtagen kan följande spridning tänkas:
  • En viktig kanal för asylsökande och nyanlända är InformationSverige.se.
  • Analoga kanaler är SKLs hälsokommunikatörer ute i landet samt asylmottagningarna.
  • Internationellt kan man lämpligen först approchera Kaiser Permanente och Veterans Administration samt intresseorganisationerna: EFTUniverse och ACEP i USA, AAMET i Europa och tex. Association Française EFT i Frankrike.

4.    Kartlagt och redovisat relevanta behov hos berörda intressenter

Projektet har bland annat i referensgruppen inkluderat såväl användare som intresseorganisationer för användarna. Deras återkoppling har varit mycket värdefull för appens utveckling.

Behovsanalysen för det framtida konsortiet har utvecklats successivt i dialogmöten, referensgruppsmöten, bilaterala djupintervjuer med tilltänkta konsortieparter, EFT förbundets behovsenkät till medlemmarna och senare även i möten med konsortiet. Se sammanfattning av de mest centrala behoven som projektet berör vad gäller användare, kravställare, kunder och marknader i Business Model Canvas, bilaga 3.

5.    Omvärldsbevakning som redovisar behov och förutsättningar på en global marknad

I USA, England, Tyskland och Frankrike finns ett antal appar med tapping: Tapping Q&A, EFT Tapping Answer (Tania Prince), EFT Courses, The EFT Clinic, Tapping into Ultimate Success, Tap with Brad, MET Klopftherapie etc. Ingen av dessa appar är interaktiva utan snarare som en kortkurs i tapping, som visar på hur tapping kan användas inom ett flertal användningsområden.

Det finns även en stor mängd appar som tar upp stressrelaterad fysisk och psykisk ohälsa. Metoderna är bl.a. KBT, mindfulness, akupressur, motion, meditation, avspänning. Se Best Anxiety Apps of 2017, Healthline (https://www.healthline.com/health/anxiety/top-iphone-android-apps

Vi vill också här nämna Kaiser Permanente, som är en av USAs största vårdgivare, med över 10 miljoner patientbesök per år. De har i sin tidning Permanente Journal våren 2017 publicerat en artikel om EFT där det finns rekommendationer för antalet EFT-sessioner när det gäller PSTD. I denna artikel står det tydligt om EFT som ”self help”, både inför, under och mellan EFT sessioner eller TAU (Treatment as Usual): http://www.thepermanentejournal.org/issues/search/results/43-the-permanente-journal/original-research-and-contributions/6467-emotional-freedom-techniques-to-treat-posttraumatic-stress-disorder-in-veterans-review-of-the-evidence,-survey-of-practitioners,-and-proposed-clinical-guidelines.html

Dr. Ashraf Al-Hadethe, University of Bagdad, Irak, gjorde sin PhD avhandling på Nottingham University, England. Metoderna ETF och NET (Narrative Exposure Therapy) jämfördes för stress och trauma. Studien visade att båda metoderna var verksamma, EFT dock i större utsträckning än NET. Dr. Ashraf anser dessutom att EFT är effektivare för bredare spridning eftersom det också är en egenvårdsmetod/självhjälpsmetod. Han efterfrågade ett sant kundanpassat EFT-verktyg på smartphone och föreslog därmed att göra projektledaren Sara Berns GO EFT Tapping© app tillgänglig också på arabiska.

 1.     Knutit relevanta aktörer till projektet

I initialskedet togs kontakt med ett stort antal organisationer (65 st). Via dialogmöten, telefonkontakt och personliga möten lades grunden till fortsatt arbete.

Ett konsortium etablerades som är intresserade av att validera och integrera lösningen i ett framtida samverkansprojekt: Strikersoft, EFT förbundet, Peaceful Heart Network samt Golden Opportunity. Tyvärr misslyckades projektet säkra vård och omsorgspart till samverkansprojektet, (se punkt 9). Att Peaceful Heart Network, med sin gedigna erfarenhet av att jobba mot målgruppen, finns med i konsortiet ser vi som en stor tillgång. TTT-metoden är utvecklad som första hjälpen för emotionell och traumatisk stress. Metoden används i drygt 20 länder över 4 kontinenter. Genom Peaceful Heart Network har TTT har nått över 100.000 personer i såväl flyktingläger som fängelser: krigsveteraner, barnsoldater samt överlevare av folkmord och naturkatastrofer, (www.peacefulheart.se)

SKL Uppdrag Psykisk Hälsa, med bred förankringsbas i landets vård och omsorgssektor, har tidigare lyft in GO EFT Tapping och TTT i sin Verktygsbank. Deras tidiga och aktiva medverkan i referensgruppen gjorde att vi initialt fick stort gehör för idén och många relevanta organisationer valde att medverka i referensgruppen. 1177 Vårdguiden, som bara förmedlar redan befintliga behandlingar/metoder ansåg tyvärr inte att det internationella evidensläget för tapping var tillräckligt för att det skulle inkluderas i 1177 Vårdguiden. De och några andra relaterade organisationer valde att kliva ur referensgruppen, och det blev svårt att rekrytera ersättare.

Referensgruppen har växlat i omfång, och har inkluderat: SKL Uppdrag Psykisk Hälsa, Capio Psykiatri, StressFri, två nyanlända ensamkommande barn från Afghanistan och Syrien, två anställda på olika HBV-hem, Arbetsförmedlingen–Integration och Etablering, Socialstyrelsen–Nationellt Kunskapscentrum för ensamkommande barn, Vårdhandboken och Malmö Högskola SEMCOM.

Vi hade gärna velat ha med Migrationsverket, som tyvärr avböjde på grund av tidsbrist. Både Försäkringskassan och Informationsverige.se var vidtalade men avböjde på grund av bristande resurser.

7.    Utkast avtal som reglerar immateriella rättigheter och säkerställer nyttiggörande

Projektavtal för kommande samarbete har tagits fram av projektledaren och granskats av projektets styrgrupp. Projektledaren har i många år arbetat med avtal under sin anställning på Programmatic samt Ericsson AB, med särskilt fokus på immateriella rättigheter. Hon var Ericssons expert på området och var rådgivare åt flera internationella försäljningskanaler.

Avtalsförslaget som nu tagits fram omfattar användning av appen Stressfix i nuvarande skick och innefattar också en avsiktsförklaring för samverkan med ytterligare vård- och omsorgspart.

När sådan ytterligare part är säkrad kan detta avtalsförslag enkelt utvidgas med avseende på bland annat finansiering, den nya partens eventuella andel i immateriella rättigheter (om appen t.ex. förändras/utvidgas), kommunikation, deltagande resurser samt projektstyrning.

8.    Projektets effektlogik

Effektlogiken har tagits fram av projektgruppen och har sedan använts och kommenterats under referensgruppens workshops. Huvudåterkopplingen är att appen, enligt referensgruppen, är användbar för långt fler än projektets definierade målgrupp. Ett samverkansprojekt kan alltså välja att utvidga målgruppen och därmed öka potentialen.

Referensgruppen konkluderade att för att få en bred användning av appen är det viktigt att den finns tillgänglig i de digitala kanalerna Informationsverige.se och framförallt 1177 Vårdguiden. Lika viktigt är att också sprida information och väcka intresse för tapping och Stressfix via sociala medier och andra lätt tillgängliga kanaler.

Det har diskuterats hur stor Steg 2s forskningsdel “Testat och utvärderat lösningen och hälsoekonomimodellen genom en multicenterstudie” behöver vara.  Flera parter, däribland Uppdrag Psykisk Hälsa och Peaceful Heart Network menar att en mindre, kvalitativ resultatstudie skulle kunna räcka. Vidtalad stressforskare, Dan Hasson PhD., anser dock att en studie som ska kunna påverka 1177 Vårdguiden behöver omfatta drygt 10 000 personer och utföras som en förstklassig RCT studie (randomiserad kontrollerad vetenskaplig studie).

Projektet har nått alla resultatmål, förutom att den mångfacetterade konsortieetableringen inte har lyckats fullt ut, eftersom vård- och omsorgsparten föll bort och måste ersättas. Det är fortfarande på planeringsstadiet.

9.    Lärdomar och misslyckandeåtervinning

Tyvärr misslyckades projektet säkra vård- och omsorgspart till samverkansprojektet. Orsaken var intern omorganisation i Capio Psykiatri i kombination med sjukdom i familjen för en av de presumtiva konsortieparterna. Via SKL/Uppdrag Psykisk Hälsa hann vi inte säkra annan part inom kommun eller landsting. Inbjudan gick ut, men intresset var svagt. Här hade förmodligen behövts grundligare förankring i ett tidigare skede. Med tanke på målgruppen vård- och omsorgspersonal är det av vikt att få med dem som samarbetspart.

Eftersom tapping behöver upplevas hade vi satsat på websidan samt prototypen av själva appen som förankrings- och marknadsmedel. Förmodligen skulle en tidigare broschyr för direktkommunikation med flera vård- och omsorgstagare varit effektivare.

Man kan också ifrågasätta om det är rätt att nu forska på svensk tapping som självreglering med hjälp av smartphone-app. Vid projektets ansats menade vi att det internationella evidensläget för tapping som behandling skulle vara tillräckligt stabilt, och då skulle detta projekt endast behöva komplettera med forskning på tapping som självreglering och egenvård. Men eftersom 1177 Vårdguiden inte håller med om detta, borde kanske svenska forskningsmedel snarare styras om till att validera tapping som svensk behandlings- och egenvårdsintervention (alltså egenvård i kombination med professionell terapeut, istället för ren självreglering).

10. Bilagor

 1. Effektlogikskedja (från ansökan)
 2. Omvärldsbevakning
 3. Behovsanalys (Business Model Canvas)
 4. Förberedelse för utvärderingsmodell
 5. Utkast till Hälsoekonomimodell